Blogi

Sijoitusyhtiö kasvun kumppanina

23.10.2017

Sijoitusyhtiö nähdään yleisimmin kasvun rahoittajana, mutta pienet kasvuyritykset odottavat sijoitusyhtiöltä myös aktiivista strategista kumppanuutta. Eniten arveluttaa päätäntävallan menettämisen lisäksi, onko sijoitusyhtiöllä riittävää osaamista ja ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Nämä havainnot nousivat esiin Kasvun Roihu Oy:n kanssa toteuttamastamme tutkimuksesta. Kohteena olivat erityisesti kasvuyritykset, joiden liikevaihto on n. 2-30M€. Halusimme selvittää, minkälaisena kumppanina sijoitusyhtiö nähdään kasvun vauhdittamisessa ja minkälaisia odotuksia mahdolliseen kumppanuuteen liittyy.

Tutkimustulokset olivat aikalailla odotusten mukaiset. Sijoitusyhtiön tuoma lisäarvo kasvun vauhdittamiseen koettiin pitkälti strategisen näkemyksen, kasvun johtamisen, rahoituksen ja talousjohtamisen sekä verkostojen kautta. Tämä kuvastaa melko lailla perinteistä käsitystä siitä, mitä lisäarvoa sijoitusyhtiöt tuovat. Pienet kasvuyritykset hyötyisivät työkaluista ja osaamisesta, joita sijoitusyhtiö tuo paitsi strategisen mutta myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen; esimerkiksi lisäarvo liiketoiminnan uudistamiseen digitalisaatiota ja uusia teknologioita hyödyntäen. Yllättävintä tutkimuksessa olikin se, kuinka vähän digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan uudistamisessa ja kasvattamisessa nousi esiin.

 1. Kasvuyritykset odottavat aktiivista strategista kumppanuutta

  Kasvun vauhdittamiseen odotetaan strategista näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen ja erityisesti aktiivista otetta strategian luomiseen ja edistämiseen. Näitä toimenpiteitä yritykset olivat jo tehneetkin ja niiden vaikuttavuus koettiin erittäin merkittäväksi. Toinen merkittävä asia liittyi myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen; ylipäätään niiden toimenpiteiden edistämiseen, joilla yläriviä kasvatetaan. Vastanneista kasvuyrityksistä vain puolet olivat edistäneet kasvua kansainvälistämällä liiketoimintaa tai tekemällä yritysostoja. Tosin ne, jotka olivat näin tehneet, kokivat ne toimenpiteet erittäin merkittäviksi. Kolmas asia liittyi verkostojen hyödyntämiseen. Jatkossa kasvuyritykset panostavat niiden kehittämiseen ja tässä myös sijoitusyhtiö voi tuoda lisäarvoa. Operatiivisesta näkökulmasta tukea halutaan nimenomaan kasvun johtamiseen ja talousjohtamiseen.

  Kun yrityksiltä kysyttiin mitä strategista osaamista vielä tarvitaan, nousi vahvasti esiin kansainvälistyminen. Näkemystä ja osaamista tarvitaan kansainvälistymisstrategian luomiseen ja kansainvälistämisen toteuttamiseen. Lisäksi tarvitaan osaamista kasvun johtamiseen. Erityisesti korostui hallituksen osaaminen ja hallitustyöskentelyn tuoma lisäarvo. Aktiivinen strateginen kumppanuus on parhaimmillaan yrityksen kasvuvaiheeseen ja strategiaan sovitettua lisäarvoa osaamisen eri muodoissa.
   
 2. Onnistuneen strategisen kumppanuuden rakentaminen

  Vastaajien mukaan kumppanuudelta odotetaan näkemystä ja tukea yrityksen kasvattamiseen, rahoitusta, riskin jakamista sekä aktiivista osallistumista ja osaamista toimialasta. Haasteena onnistuneelle kumppanuudelle nähdään osaamisen laatu ja liiketoiminnan aito ymmärrys. Selvästi arvelutti, onko sijoitusyhtiöllä sittenkään riittävää osaamista ja ymmärrystä liiketoiminnasta. Lisäksi päätäntävallan menettäminen arvelutti monia vastaajia. Kiinnostavaa on se, että toisaalta halutaan aktiivista osallistumista ja osaamista, mutta ei kuitenkaan haluta, että ulkopuolinen omistaja puuttuu liikaa tai ylipäätään puuttuu operatiiviseen toimintaan. Vastaajat olivat sitä mieltä, että onnistuneen kumppanuuden edellytyksenä nähdään selkeä strategia ja pelisäännöt sekä tehtävänjako ja roolit. Yhteistyön pitää perustua luottamukseen ja tietojen luotettavuuteen.

  Meillä Panostajassa olemme huomanneet, että onnistunut strateginen kumppanuus perustuu aina luottamukseen, jossa on avoin dialogi. Yhteinen tahtotila ja suunta sekä ennen kaikkea näkemys kasvun vauhdista pitää olla selkeästi keskusteltu auki. Toinen merkittävä asia on roolien selkiyttäminen. On oltava yhteinen ymmärrys, minkälaista osaamista pitää olla arvoketjussa omistaja-hallitus-toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Selkeys lisääntyy, kun ymmärretään kenellä mitäkin osaamista kasvun tekemiseen pitää olla.
   
 3. Miten kasvuyritys parhaiten hyötyisi sijoitusyhtiöstä kumppanina?

  Pienellä kasvuyrityksellä on yleensä rajalliset resurssit tehdä kasvua ja isoja harppauksia liiketoiminnan uudistamisessa. Kasvun rahoittaminen on toki ehdoton edellytys, mutta ennen kaikkea pieni kasvuyritys tarvitsee täydentävää ja kasvua vahvistavaa näkemystä ja osaamista.
  Sijoitusyhtiöllä on: 
 • Useimmiten laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä liiketoimintaan vaikuttavista  murroksista ja niiden merkityksestä markkinoiden kehitykseen. Näkemystä erilaisista mahdollisuuksista uudistaa liiketoimintaa ja kasvattaa yhtiön arvoa. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä rakentaa yrityksen kasvutarinaa.
 • Vahvaa benchmark- näkemystä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä.
 • Laaja verkosto osaajista ja asiantuntijoista, joita hyödynnetään kasvun tekemisessä. Uudenlaiset näkemykset ja ”out-of-box”-ajattelu voivat parhaimmillaan vahvistaa kasvuyrityksen kilpailuetua ja etumatkaa.
 • Operatiivisen toiminnan uudistamiseen työkaluja ja osaamista.
 • Vahvaa osaamista kasvun ja muutoksen tekeminen sekä sen johtamiseen

Parhaimmillaan sijoitusyhtiö tuo kahdenlaista lisäarvoa

 • mahdollistamalla liiketoiminnan kasvun; näkemystä miten kasvaa, rahoitusta kasvuun ja systematiikka kasvun johtamiseen
 • vahvistamalla ja täydentämällä yrityksen osaamista kasvun tekemiseen; aktiivinen lisäarvo ja tuki niihin teemoihin, joilla yritystä kasvatetaan ja arvoa luodaan.

Kirjoittaja

Minna Telanne

Minna Telanne on Panostaja Oyj:n kehitysjohtaja

Aiheet

Yleinen

Avainsanat

kasvu, rahoitus


Kommentointi